Algemene Voorwaarden

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


All in 1 for Horses

All in 1 for Horses vestigingsadres Schoonhoverweg 14 te Putten.

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55333834.


Instructeur/ trainer

Yacinta Feringa, eigenaresse All in 1 for Horses (en de academy van All in 1 for Horses).

Opgeleid tot instructeur Rechtrichten, Centered Riding en Franklin Method Equestrian Level 1 Educator.

Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van Joker, The Horse Simulator. 

Leerlingen

De leerlingen of andere natuurlijke en rechtspersonen of hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van All in 1 for Horses afnemen en/of een (online) training of workshop volgen.


Training/workshop

(Online) Training, opleiding, cursus, workshop, groepstraining of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.


Opdrachtgever

De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot instructie en/of training is gesloten.


Deelnemer

De natuurlijke persoon die aan de workshop en/of training deelneemt.

2. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en/of overige (rechts)handelingen tussen All in 1 for Horses en opdrachtgever/leerling/deelnemer. 


3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van instructie en/of training komt tot stand door schriftelijke/e-mail/whatsapp/mondelinge bevestiging door All in 1 for Horses aan de opdrachtgever/deelnemer/leerling voor deelname aan workshop en/of training.


3.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend bindend als die schriftelijk door All in 1 for Horses zijn bevestigd.


4. Vertrouwelijkheid


De trainer is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de training voor de leerling en in het kader van het advies voor het bedrijf van de leerling.


5. Investering

Voordat de afspraak voor de training of workshop of het advies wordt gemaakt, wordt door de instructeur/trainer aan de opdrachtgever het tarief (exclusief BTW, tenzij anders aangegeven) meegedeeld. De instructeur/trainer is gerechtigd om gedurende het kalenderjaar een tariefwijziging door te voeren. Dit geldt niet voor reeds lopende trajecten, offertes en overeenkomsten. 


6. Betaling


Tenzij anders is overeengekomen, worden de lessens/afspraken achteraf gefactureerd en binnen 7 dagen voldaan. Betaling geschiedt via bankoverschrijving op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur.


Voor trajecten/leskaarten ontvangt de opdrachtgever na het maken van de eerste afspraak de factuur per e-mail. De termijn van de betaling staat vermeld op de factuur. Indien het traject in termijnen wordt betaald, dienen de facturen op de afgesproken termijn te worden betaald zoals is aangeven bij de omschrijving op de offerte en in de bevestiging per mail is opgenomen.


Indien er aan een online programma wordt deelgenomen, dient het volledige bedrag vooraf te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

7. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de instructeur/trainer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de coach niet in staat is de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen. De instructeur/trainer heeft het recht de afgesproken afspraak in het geval van overmacht te verplaatsen of te annuleren.


8. Verhindering klant


Indien de leerling verhindert is, dient dit door de leerling zo spoedig mogelijk aan de instructeur/trainer te worden doorgegeven. Een geplande afspraak dient minimaal 24 uur van te voren per telefoon, whatsapp of per e-mail te worden afgezegd. De instructeur/trainer bevestigt de afzegging altijd per e-mail/whatsapp. Bij afzegging binnen 24 uur vóór aanvang van de afspraak is All in 1 for Horses gerechtigd de afgesproken kosten voor de afspraak volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

9. Annulering en verplaatsing door instructeur/trainer


9.1 All in 1 for Horses heeft het recht om een afspraak te annuleren. All in 1 for Horses zal de door opdrachtgever betaalde kosten indien vooraf betaald in dat geval binnen 14 dagen terugbetalen.


9.2 All in 1 for Horses heeft het recht om de aanvangstijd, datum en/of locatie van een afspraak te wijzigen, dit is altijd in overleg met de leerling/opdrachtgever.


10. Geheimhouding


De instructeur/trainer en de klant zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun samenwerking van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Training


11. Aanmelding


Een persoon kan zich aanmelden voor een (online)training of workshop van All in 1 for Horses via het inschrijfformulier van de betreffende training op www.allin1forhorses.nl, per e-mail via info@allin1forhorses.nl of via Whatsapp. 

Indien All in 1 for Horses de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk/per e-mail/per Whatsapp bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de training of workshop tot stand.


All in 1 for Horses heeft het recht om, al dan niet onder opgave van redenen, deelname van deelnemer te weigeren. All in 1 for Horses zal dan de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdag(en) binnen 14 dagen restitueren.


12. Betaling


Na het tot stand komen van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever een factuur voor de kosten van deelname van de deelnemer aan de training of workshop. Voor de factuur geldt een betalingstermijn van 7 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Deelname aan de training kan pas plaatsvinden na betaling van het volledige bedrag van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.


Indien er sprake is van een deelname aan een online training dient het volledige bedrag voor aanvang van deze online training plaats te hebben gevonden, tenzij anders is overeengekomen.

13. Annulering


Indien blijkt dat er voor een bepaalde training of workshop onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan All in 1 for Horses besluiten de training of workshop te annuleren of te verplaatsen. Ook is All in 1 for Horses gerechtigd om de locatie van de training te wijzigen indien er meer of minder deelnemers zijn aangemeld. Deelnemers worden hierover tijdig per e-mail geïnformeerd en het reeds betaalde bedrag wordt in geval van annulering binnen 14 dagen gerestitueerd.


Annulering door een deelnemer dient altijd per e-mail te geschieden.


Annuleringskosten


Tot 4 weken voor aanvang van de training of workshop: kosteloos 

Tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de training: 25 %

Tot 1 week voor aanvang van de training: 50% 

Minder dan een week voor aanvang van de training 100%


14. Aansprakelijkheid en veiligheid


14.1 All in 1 for Horses spant zich in om de gegeven lessen, advies of training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 


14.2 All in 1 for Horses is tegenover opdrachtgever/leerling/deelnemer en derden slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag van de opdrachtgever/leerling/deelnemer gedeclareerde en door opdrachtgever/leerling/deelnemer betaalde kosten van de training of afspraak per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.


14.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.


14.4 All in 1 for Horses is ervaren in het begeleiden van individuen, groepen en paarden en heeft de veiligheid en integriteit van de leerlingen/deelnemers hoog in het vaandel staan. Echter, de leerling/deelnemers is/zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en veiligheid.


14.5 All in 1 for Horses is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, leerling, deelnemer of een derde de mogelijkheid heeft een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.


14.6 Claims in verband met een vermoedelijke aansprakelijkheid van All in 1 for Horses dienen schriftelijk te worden ingediend.


15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


15.1 Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/leerling/deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Eventuele geschillen worden uitsluitend ter beoordeling aan de rechtbank Utrecht, locatie Utrecht, voorgelegd.


16. Klachtenprocedure


Indien de opdrachtgever/leerling/deelnemer een klacht heeft over All in 1 for Horses, wordt verwezen naar de klachtenprocedure die te vinden is op deze website.


Vertrouwelijkheid


17.1 Door opdrachtgever/leerling/deelnemer verstrekte informatie wordt door All in 1 for Horses vertrouwelijk behandeld.

17.2 Opdrachtgever/leerling/deelnemer is gehouden alle tijdens de lessen, adviesgesprekken, afspraken en ( online)trainingen verkregen informatie, ongeacht van wie die afkomstig is, volstrekt vertrouwelijk te behandelen.


18. Informatie op de website, de folders en andere uitingen van All in 1 for Horses. 


De informatie op www.allin1forhorses.nl en/of in de folders en andere uitingen van All in 1 for Horses is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat de informatie te allen tijde volledig en juist is. Aan de informatie op de website en/of in de folders en andere uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.


19. Auteurs- en/of eigendomsrecht

19.1 Het auteursrecht van de (online)trainingen/workshops/e-books/hand-outs/website , berust bij All in 1 for Horses.


19.2 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van All in 1 for Horses is opdrachtgever/leerling/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte lesmateriaal, aantekeningen en/of informatie uit de readers en/of de website en/of folders en andere uitingen van All in 1 for Horses op welke manier dan ook te vermenigvuldigen, te openbaren, te verspreiden en/of anderszins aan derden te verstrekken.


19.3 De eigendomsrechten van het gebruikte trainingsmateriaal zijn en blijven eigendom van All in 1 for Horses.


20. Wijzigingen 

All in 1 for Horses behoudt zich het recht om haar algemene voorwaarden aan te passen. Op de website staat altijd de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden.